Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Memar Oy
Y-tunnus: 1544999-4
Osoite: Pirkantie 16, 34800 Virrat
Sähköposti: info@memar.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Memar Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Ville Kuivalainen, toimitusjohtaja
Yhteystiedot: ville.kuivalainen@memar.fi

3. Rekisterin nimi

Memar Oy:n omistaman ja hallinoiman Tae-akatemian verkkokurssin henkilötietojen käsittelyä koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille. Rekisteriä käytetään Memar Oy tarjoaman verkkokurssin ylläpitoon. Rekisteriin kerättäviä tietoja käytetään vain verkkokurssin toteutukseen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröitymisen yhteydessä rekisterinpitäjälle syntyvään velvollisuuteen käsitellä rekisteröidyn antamia tietoja henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaisesti. Henkilötietoja kerätään tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Rekisterin tiedoista ei koosteta raportteja eikä tilastoja, eikä niitä käytetä markkinoinnin tarkoituksiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite 
  • kurssien suoritusta koskevat tiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

Vain verkkosivua ylläpitävällä taholla (Kulmala Creative) on pääsy tietoihin.

Memar Oy ei käytä tietojen käsittelyssä muita kolmansien osapuolten palveluja. 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti vuoden välein.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö hello@kulmalacreative.com -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Memar Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Memar Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Memar Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Memar Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Memar Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.